Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

S T A V A N I E M Á J A

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.

Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

Mája sme si postavili aj my, aby našim seniorom – chlapom pripomínal ako oni stavali máje dievčatám a našim seniorkám vyvolával zase spomienku na to ako im chlapci stavali máje pred domom. Ďakujeme dobrým ľuďom, ktorý nám s realizáciou mája nezištne pomohli. Všetci svedomite ozdobovali farebnými stuhami brezový strom, ktoré vejú vo vetre pri vstupe do nášho zariadenia.

Napísala: Mgr. Dominika Boľfová