Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Úvod

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Rimavskej Sobote je zariadením sociálnych služieb ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nachádzame sa v obytnej zóne mesta Rimavská Sobota, v tichšej lokalite bokom od rušného centra, neďaleko sídliska Západ v blízkosti zariadení občianskej vybavenosti ako je zdravotné stredisko – diagnostické centrum, obchody, pošta, bezprostredne pred bránou sa nachádza zastávka MHD.

Sídlime v štyroch budovách – tri pavilóny a budova THP, obklopení menším areálom s parkom a lavičkami pre príjemné posedenie či už v tieni stromov alebo na slniečku, s chodníčkami pomedzi upravené okrasné záhony.

Kapacita zariadenia je 117 miest – Rimavská Sobota – 95 (Z toho 60 pre DSS a 35 pre ZpS)

                                                     –  Nová Bašta – 22 (Z toho 15 pre DSS a 7 pre ZpS)

Stredisko v obci Nová Bašta je v tichom krásnom vidieckom prostredí s atmosférou až rodinného typu, v obklopení prekrásnej záhrady s jazierkom, skalkou a okrasnými záhonmi.

 Zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Sociálne služby sú poskytované celoročnou pobytovou formou.

V zariadení pre seniorov sa poskytujú služby :

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

V domove sociálnych služieb sa poskytujú služby :

dospelej osobe, ak je odkázaná  na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je

najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách

V zariadení sociálnych služieb sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie 5 x denne strava (racionálna, diabetická)
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť (prostredníctvom bohatého programu v rámci zariadenia – rôznych podujatí a aktivít a zabezpečením podmienok pre ich realizáciu, podpora účasti na spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení, kde je vybudovaná a vysvätená kaplnka)
 • Služby v oboch zariadeniach sa poskytujú občanom na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorenej medzi DD a DSS a občanom, ktorý si podal žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc. služby a doložil potrebnú dokumentáciu
 • Výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby určuje všeobecne záväzné nariadenie
  BBSK